Voeding

info regeerakkoord 2017 – 2021 kabinet-Rutte III

3.4 Landbouw, voedsel, natuur, visserij en dierenwelzijn
Nederland is de tweede voedselexporteur ter wereld. Onze agrofoodsector kan een belangrijke bijdrage leveren aan een duurzame voedselvoorziening voor de groeiende wereldbevolking. Het beleid is er op gericht dit potentieel te benutten, binnen de geldende natuur- en milieunormen. Innovatie en ondernemerschap zijn daarbij cruciaal, net als aandacht voor de continuïteit van gezinsbedrijven die een grote rol spelen in de sector. Innovatie moet ook onderdeel zijn van een eigentijds Europees Gemeenschappelijk Landbouwbeleid, net als duurzaamheid, voedselzekerheid en voedselveiligheid. Ook streeft Nederland internationaal met andere koplopers naar verbetering van het dierenwelzijn. Bij handelsverdragen wordt niet getornd aan de Europese standaarden. We spannen ons in voor herstel en behoud van de Nederlandse natuur,  bijvoorbeeld met de oprichting van één beheerautoriteit voor de Waddenzee.

Ons standpunt over dit thema.

pa5faddm_400x400 Het CDA wil dat de voedselveiligheid en het dierenwelzijn gewaarborgd blijft en dat de reputatie van de Nederlandse agro-foodsector wordt beschermd. Daarom zal het kabinet inzetten op het aanscherpen van het toezicht. En wordt er extra geld geïnvesteerd voor de versterking van de NVWA.    Lees verder!


ubjvyitd_400x400  Geen standpunt


20yueril_400x400 Geen standpunt!


tcrmddwe_400x400  Voedselverspilling op zo veel mogelijk manieren tegengaan
DENK vindt dat voedselverspilling ten koste gaat van het milieu en ethisch niet is goed te keuren. DENK is daarom:

  • Vóór het wegnemen van onnodige regels, zodat goed voedsel niet meer wordt weggegooid
  • Vóór het stimuleren dat bedrijven afspraken maken met liefdadigheidsinstellingen over voedseloverschotten
  • Vóór verpakkingsvoorschriften om verspilling tegen te gaan bij bijvoorbeeld evenementen   Lees verder!

z00ifaum_400x400     Geen standpunt


ak1l7kua_400x400 GroenLinks pleit voor een verantwoord voedselbeleid om de voedselzekerheid in de wereld veilig te stellen.

Voldoende voedsel is een basisrecht. Toch lijdt een miljard mensen honger. Nog eens een miljard mensen krijgt niet de benodigde dagelijkse hoeveelheid mineralen en vitamines binnen. Onder invloed van een groeiende wereldbevolking en klimaatverandering komt de voedselzekerheid meer en meer onder druk te staan. Om voedselzekerheid in de wereld te garanderen en klimaatverandering te beperken, wil GroenLinks de voedselvoorziening kleinschaliger organiseren en stimuleren dat voedsel regionaal geproduceerd wordt. Daarbij moet Nederland ontwikkelingslanden helpen om landbouw op te zetten voor de eigen voedselvoorziening.    Lees verder!


68kboec2_400x400 De PvdA vindt het van groot belang dat voedsel veilig is. Goede en strenge controle op voedselveiligheid en op voedselfraude is daarom van groot belang. Fraudeurs moeten keihard aangepakt worden. Het kunnen maken van een bewuste voedselkeuze is voor de PvdA ook van groot belang. Daarom willen wij dat de consument niet misleid wordt en door middel van goede etiketten altijd een bewuste voedingskeuze kan maken. Producenten moeten een transparante database publiceren over hun producten, zodat de consument verantwoord kan kiezen. Omwille de voedselveiligheid te garanderen hechten wij aan een goed uitgeruste en transparante Voedsel- en Warenautoriteit.   Lees verder!


7eczz1g7_400x400 Alleen al in Nederland verdwijnt er jaarlijks 2,5 miljoen ton voedsel in de vuilnisbak. Voedsel wordt steeds goedkoper, onder meer door supermarktoorlogen. Het maakt een steeds kleiner onderdeel uit van onze uitgaven, waardoor het gemakkelijker weggegooid wordt. Voedsel is letterlijk waardeloos geworden, en wordt ook zo behandeld. De Partij voor de Dieren vindt dat voedselverspilling in het belang van mens, dier en milieu moet worden aangepakt. Veel goed voedsel wordt onterecht weggegooid door de houdbaarheidsdatum die op de verpakking staat.  Lees verder!


pvv_400x400 Geen standpunt


uizlcghu_400x400 Geen standpunt


ke4gwwuc_400x400 Terecht is er toenemende aandacht voor de kwaliteit van ons voedsel. De schandalen die de laatste jaren in Nederland en daarbuiten veel ophef veroorzaakten, drukken ons met de neus op het feit dat we met onze massaproductie en monocultures wel erg kwetsbaar zijn. Voor de producenten, die heel makkelijk in een kwaad daglicht kunnen komen te staan, moet dit een les zijn om het maximaal mogelijke te doen om op een eerlijke manier hoogwaardige en gezonde producten af te leveren.   Lees verder!


xeldurqg_400x400   Geen standpunt


5-4yzntw_400x400  Geen standpunt


Deze pagina is gemaakt of aangepast op  7-12-2018
Dit is geen commerciële website., maar een uit de hand gelopen hobby.  De reclame is uitsluitend bedoeld om de onkosten te dekken.