Visserij

Uit het regeerakkoord.

3.4 Landbouw, voedsel, natuur, visserij en dierenwelzijn Nederland is de tweede  voedselexporteur ter wereld. Onze agro-foodsector kan een belangrijke bijdrage
leveren aan een duurzame voedselvoorziening voor de groeiende wereldbevolking. Het beleid is er op gericht dit potentieel te benutten, binnen de geldende natuur- en milieunormen. Innovatie en ondernemerschap zijn daarbij cruciaal, net als aandacht voor de continuïteit van gezinsbedrijven die een grote rol spelen in de sector.
Innovatie moet ook onderdeel zijn van een eigentijds Europees Gemeenschappelijk Landbouwbeleid, net als duurzaamheid, voedselzekerheid en voedselveiligheid. Ook streeft Nederland internationaal met andere koplopers naar verbetering van het dierenwelzijn. Bij handelsverdragen wordt niet getornd aan de Europese standaarden. We spannen ons in voor herstel en behoud van de Nederlandse natuur, bijvoorbeeld met de
oprichting van één beheerautoriteit voor de Waddenzee.

Lees het regeerakkoord vanaf blz 43!


Lees ons standpunt.

pa5faddm_400x400 Het CDA vindt het belangrijk dat Nederland een eigen visserijsector heeft, en dat die voldoende bestaansmogelijkheden heeft. De kwaliteit van de visserijsector is de laatste jaren flink verbeterd, door de inzet van nieuwe vistechnieken en via keurmerken voor duurzame vis (MSC en ASC). Bij activiteiten op zee, zoals de aanleg van windmolenparken, mag Nederland de belangen van de visserijsector niet uit het oog verliezen.      Lees verder!


ubjvyitd_400x400 De visserij in Nederland kent een lange economische en culturele traditie. Veelal kleine familiebedrijven leveren een waardevolle bijdrage aan de gemeenschappen waarin ze diepgeworteld zijn. Ze staan dicht bij de natuur, zijn onderdeel van het ecosysteem op zee en hebben passie voor hun werk.

De laatste jaren voelen vissers zich echter in hun voortbestaan bedreigd. Ze hebben te maken met een opeenstapeling van knellende Europese regels en de dreigende sluiting van visgronden voor natuurgebieden of windmolenparken.      Lees verder!


20yueril_400x400   De afgelopen 10 jaar hebben de ministers visquota vastgesteld die gemiddeld 40 procent hoger liggen dan wat wetenschappelijk wordt aanbevolen. Ook is de totale visvangst in dezelfde periode met een kwart gedaald, zijn de gevangen vissen steeds kleiner geworden en heeft 30 procent van de vissers zijn baan verloren. D66 ziet met lede ogen aan dat de zeeën en oceanen in hoog tempo hun natuurlijke rijkdom verliezen door overbevissing en niet-duurzame visserijmethodes. Dit is dramatisch voor de natuur, maar ook voor vissers.     Lees verder!


tcrmddwe_400x400  Geen standpunt.


z00ifaum_400x400 Geen standpunt.


ak1l7kua_400x400 Door overbevissing raken vissoorten met uitsterven bedreigd en wordt het ecosysteem in de zee aangetast. Daarom wil GroenLinks de commerciële visvangst op de Noordzee en de Waddenzee beperken.

Ook moeten er zeereservaten komen waar niemand mag vissen, naar olie mag boren of zand mag winnen. Ten slotte vinden we dat er betere visserijmethoden moeten komen die bijvangst zo veel mogelijk voorkomen. De bijvangst die toch meekomt, moet aan wal worden gebracht en nuttig worden gebruikt.    Lees verder!


68kboec2_400x400   Overbevissing brengt steeds meer vissoorten op de rand van uitsterven. Strengere en intensievere controle is noodzakelijk. Vangstverboden willen wij uitbreiden, om zo vissoorten waar het erg slecht mee gaat te beschermen. Het beperken van vangstquota alleen is niet voldoende. Een kleinere vloot, ander vistuig en een betere handhaving van de visserijregels zijn belangrijk. Ook voor de kust van Afrika of in de Stille Zuidzee. De PvdA wil verlies aan werkgelegenheid in de visserijsector opvangen door in te zetten op omscholing en alternatieve werkgelegenheid.   Lees verder!


7eczz1g7_400x400 De Partij voor de Dieren zal er alles aan doen om het Nederlandse en Europese visserijbeleid radicaal te wijzigen. Allereerst moet Nederland haar eigen verantwoordelijkheid nemen. Het ‘Duurzame Visserijbeleid’ dat in 2007 door de Nederlandse regering is ingezet, is volstrekt onvoldoende om de visbestanden te redden en de mariene biodiversiteit te beschermen. De capaciteit van de Nederlandse vissersvloot is veel te groot voor een verantwoorde visserij en zal dus flink moeten worden ingekrompen.    Lees verder!


pvv_400x400  Geen standpunt.


uizlcghu_400x400 Geen standpunt.


ke4gwwuc_400x400 De Gezondheidsraad adviseert iedereen om meer vis te eten. Want vis is gezond. Maar die vissen moeten natuurlijk wel eerst gevangen worden. Feit is dat het vissers door Brussel en Den Haag erg lastig wordt gemaakt om dat lonend te kunnen doen. Denk aan de dwaze aanlandplicht voor ondermaatse vis en andere bijvangsten. Of een visverbod voor soorten die het goed doen of het inpikken van visgronden. En Nederlandse vissers die willen overstappen naar de duurzame pulskor worden door Brussel keihard tegengewerkt. Ook hangt de Brexit als een donkere wolk boven de Noordzee: mogen onze vissers straks nog wel in Britse wateren vissen? Vissers die de kost verdienen op de binnenwateren zitten min of meer in eenzelfde schuitje.    Lees verder!


xeldurqg_400x400 De zee brengt ons voedsel en rijkdom. Dat willen we graag zo houden. Door overbevissing wordt er veel geld misgelopen en blijft er niet genoeg vis met reproductiecapaciteit over voor volgende generaties. Daarmee ontzeggen we toekomstige generaties toegang tot natuurlijke bronnen en schieten we onszelf in de voet. Uitgangspunt van de SP is om niet meer te vissen dan de maximale duurzame opbrengst. Visbestanden moeten zichzelf kunnen reproduceren alvorens ze worden opgevist. Dit moet zo snel mogelijk bereikt worden. In de Noordzee wil de SP grote beschermde natuurgebieden planologisch vastleggen om natuurherstel en herstel van de visstand te bevorderen.   Lees verder!


5-4yzntw_400x400  Nederlandse vissers verdienen al generaties lang op een eerlijke manier hun brood. Door de jaren heen hebben zij voortdurend te maken gekregen met veranderende regels. De Nederlandse visserij heeft zich daar steeds aan weten aan te passen. Onze vissers zijn gericht op de toekomst en vinden het heel belangrijk dat de verschillende vissoorten blijven bestaan.   Lees verder!


 Deze pagina is gemaakt of aangepast op  20-12-2018