Studiefinanciering

De studiefinanciering en het leenstelsel zijn vervangen door  het ‘studievoorschot’. 

Zie blz 12 van het regeerakkoord. 


Ons Standpunt

pa5faddm_400x400Studenten die geen rijke ouders hebben mogen geen financiële drempel ervaren om door te studeren. Het leenstelsel zorgt echter voor een stapeling van schulden onder jongeren……    Lees verder!


ubjvyitd_400x400Basisbeurs voor studenten. Het leenstelsel wordt weer vervangen door een basisbeurs. Het leenstelsel heeft geleid tot een te hoge financiële drempel tot hoger onderwijs. Het is bovendien onwenselijk dat jonge mensen na hun studie met een stapeling van schulden de arbeidsmarkt en woningmarkt betreden. Het rentevoordeel op studieleningen wordt verlaagd. De investeringen in het hoger onderwijs die voortkwamen uit de introductie van het leenstelsel, worden niet teruggedraaid.    Lees verder!


20yueril_400x400D66 wil kwalitatief Hoger Onderwijs dat toegankelijk is voor iedereen die wil studeren. D66 is voorstander van het studievoorschot, omdat hiermee de kwaliteit van het onderwijs sterk wordt verbeterd. Het geld dat met het studievoorschot vrijkomt investeren we volledig in de verbetering van de kwaliteit van het onderwijs. Met het studievoorschot lenen studenten tegen een lage rente en betalen ze na hun studie terug naar draagkracht. De aanvullende beurs blijft bestaan. Daardoor blijft het hoger onderwijs toegankelijk.   Lees verder!


tcrmddwe_400x400DENK vindt dat het onderwijs voor iedereen betaalbaar en bereikbaar moet zijn. DENK is daarom:

  • Vóór het afschaffen van het sociaal leenstelsel en het invoeren van een inkomensafhankelijke basisbeurs
  • Vóór het vaststellen van de effecten van een inkomensafhankelijke basisbeurs op verschillende groepen studenten
  • Vóór het kunnen volgen van een tweede masteropleiding voor het wettelijk collegegeld
  • Vóór het per vak kunnen betalen van collegegeld
  • Vóór inkomensafhankelijke gratis schoolboeken    Lees verder!   

z00ifaum_400x400Herinvoeren basisbeurs voor studenten.

Geen output- maar input-financiering, gecombineerd met strenge selectie aan de poort.         Lees verder!


ak1l7kua_400x400Voor GroenLinks staat de toegankelijkheid van het hoger onderwijs voorop. Het moet goedkoper worden om te studeren, bijvoorbeeld door het collegegeld te halveren……    Lees verder! 


68kboec2_400x400Wie studeert aan hbo of universiteit moet kunnen vertrouwen op de kwaliteit van de opleiding en de waarde van zijn diploma. We stellen daarom hoge eisen aan opleidingen en vinden dat studenten zelf ook een bijdrage kunnen leveren aan de studiekosten via een sociaal leenstelsel of studievoorschot. Daarmee kan nog steeds iedereen studeren volgens sociale en verantwoorde leenvoorwaarden. De aanvullende beurs voor lagere- en middeninkomens blijft bestaan. De ov-jaarkaart eveneens en hebben we per januari 2017 uitgebreid naar minderjarige mbo’ers. Het geld dat met het studievoorschot vrijkomt investeren we in kleinere klassen, betere docenten en meer contacturen. We willen af van het doorgeschoten rendementsdenken in het onderwijs. Zo krijgen studenten het beste onderwijs.    Lees verder!


7eczz1g7_400x400Studeren moet voor iedereen betaalbaar zijn. Fundamenteel wetenschappelijk onderzoek is van essentieel belang voor een goede, vruchtbare en onafhankelijke wetenschap. De Partij voor de Dieren wil dat het leenstelsel afgeschaft wordt en de basisbeurs terugkeert. De OV-kaart voor studenten moet niet omgezet worden in een lening en moet geldig blijven zolang de student studiefinanciering geniet. Daarnaast wil de PvdD dat het collegegeld flink verlaagd wordt. Het collegegeld moet voor alle studenten hetzelfde zijn, ongeacht het aantal eerder gevolgde studies of behaalde diploma’s. De onderwijsinstelling moet aantonen hoe het collegegeld is opgebouwd. Flexstuderen moet het voor studenten gemakkelijker maken hun studie een jaar te combineren met een bestuursfunctie of medezeggenschap, zonder dat jaar het volledige bedrag aan collegegeld kwijt te zijn.   Lees verder!


pvv_400x400  Geen standpunt


uizlcghu_400x400  Geen standpunt


ke4gwwuc_400x400De SGP heeft niet ingestemd met de invoering van het leenstelsel. Het leenstelsel betekent dat de basisbeurs in alle gevallen een lening is, waardoor studenten met een hogere studieschuld te maken krijgen. De SGP constateert dat de zwaarste gevolgen vooral bij de middeninkomens terecht zijn gekomen. Lage inkomens worden gecompenseerd doordat de verhooge aanvullende beurs als gift beschikbaar blijft. Middeninkomens hebben vaak niet of nauwelijks aanspraak op de aanvullende beurs, terwijl de overheid sinds het de invoering van het leenstelsel zelfs een hogere bijdrage van deze ouders aan de studie van hun kinderen verwacht. Minderjarige studenten komen door het leenstelsel ook extra in de knel. Zij krijgen de basisbeurs niet meer als gift en hun ouders ontvangen geen kinderbijslag meer.   Lees verder!


xeldurqg_400x400 GEEN SCHULDENSTELSEL, WEL STUDIEFINANCIERING

Een goede studiebeurs is van groot belang voor toegankelijk onderwijs. Invoering van een schuldenstelsel (door voorstanders eufemistisch leenstelsel genoemd) werpt een hoge drempel op. Veel jongeren zien af van een studie als de basisbeurs wordt omgezet in een lening. De SP wijst het schuldenstelsel daarom af. De SP wil de invoering van een volwaardige studiebeurs en dat de aanvullende beurs wordt verhoogd. Hiermee wordt studeren voor jongeren uit minder draagkrachtige gezinnen beter bereikbaar.   Lees verder! 


Basis RGBDankzij het studievoorschot komt er steeds meer geld vrij voor het hoger onderwijs. Uiteindelijk worden er honderden miljoenen euro’s extra geïnvesteerd. Dat geld willen we steken in de kwaliteit van het onderwijs: bijvoorbeeld in meer en betere docenten en betere faciliteiten zoals ICT en studieruimtes. Daardoor worden online onderwijs en onderwijs op kleine schaal mogelijk. Daarnaast komt er geld vrij voor talentenprogramma’s, waardoor jongeren bijvoorbeeld ondernemerschap en leiderschap kunnen ontwikkelen.   Verder lezen!


Deze pagina is gemaakt of aangepast op 20-11-2018