Natuur

Uit het regeerakkoord 2017 – 2021 kabinet-Rutte III.

3.5 Leefomgeving
In tal van wetten zijn waarborgen opgenomen om de kwaliteit van onze leefomgeving te beschermen. Het kabinet gaat door op de ingeslagen weg om deze wetgeving te stroomlijnen en begrijpelijker te maken. In de wetgeving moet helder zijn wat wel en niet is toegestaan. Belangrijk is dat we ruimte houden voor natuur, woningen, werk en recreatie.     Lees verder op bladzijde 45 van het regeerakkoord.


Ons standpunt over Natuur 

cda-logo-150x150 We moeten ook de groene ruimte buiten de stad beschermen. Daarom zal dit kabinet inzetten op het beschermen van belangrijke open ruimtes zoals het Groene Hart, de Waddenzee en de Veluwe. Dat zal een belangrijk onderdeel van het nationaal ruimtelijk beleid blijven.   Lees verder!


logo-christen-unie-002

Als we de natuur geweld aandoen, schaden we onszelf en onze leefomgeving. We zien echter dat milieuvervuiling de natuur aantast, dat de soortenrijkdom onder druk staat en dat natuur in Nederland in de verdrukking kan komen door economische activiteiten. Na jaren van terugloop zien we in ons land een voorzichtig herstel van de soortenrijkdom. Dit herstel is hoopgevend en laat zien dat gericht natuurbeleid werkt.  Lees verder!


D66   D66 wil het bestaande natuurschoon behouden, sterker maken en verder uitbreiden. Als één van de rijkste landen in de wereld kunnen wij laten zien dat het mogelijk is welvarend te zijn, zonder dat natuur en biodiversiteit verder afbrokkelen. Natuur biedt recreatie en zorgt voor werkgelegenheid. Onderzoek toont aan dat voor veel mensen het maken van een boswandeling een moment van vrijheid, geluk en ontspanning is.   Lees verder!


logo-groen-links-002GroenLinks geeft natuur de ruimte.

Nergens in Europa is er zo weinig natuur over als in Nederland. Toch houdt het kabinet vast aan bezuinigingen op de uitgaven aan natuur. GroenLinks vindt dat zorgelijk. We vechten voor het herstel en behoud van ons natuurlijk erfgoed.  Lees verder! 


 pvda Natuur is onmisbaar en tegelijkertijd heel kwetsbaar. Investeren in natuur is meer dan investeren in een groene omgeving, het is investeren in onze toekomst. Lees verder! 


partij-voor-de-dieren-pvdd-logo-2015-small

Natuurlijk: plaats het kostbaarste wat er is centraal.

De natuur met haar verscheidenheid aan planten, dieren en ecosystemen is het waardevolste dat er is; biodiversiteit levert zuurstof, schoon water, een stabiel klimaat en vruchtbare grond en vormt zo de basis van het leven. Het is onze plicht om te zorgen voor een leefbare aarde, nu en in de toekomst. Lees verder!


logo-sgp-002Natuur is overal, als je je ogen de kost geeft zelfs midden in de stad. De diversiteit van natuur en landschap is groot. Deze rijke (bio)diversiteit is door God in de schepping gelegd. Het maakt de natuur weerbaar en is prachtig om te zien en te bestuderen. Het beschermen hiervan is niet minder dan een opdracht, waaraan wij serieus invulling moeten geven.  Lees verder!


sp   De natuur in Nederland staat onder druk. Het aantal soorten dieren en planten neemt snel af (biodiversiteitsverlies). Natuur is belangrijk voor het welbevinden van mensen. Daarom moet de natuur van de Ecologische Hoofdstructuur (Nationale Natuur Netwerk) inclusief de verbindingszones snel gerealiseerd worden. De kabinetten Rutte hebben onverantwoord bezuinigd op de natuuruitgaven. Hierdoor komt er 50.000 hectare minder natuur dan gepland.  Lees verder!


Wat kun je vinden op onze website over dit thema? (klik op een logo)

cda-logo-150x150 logo-christen-unie-002 D66 denk2 logo-groen-links-002 pvda partij-voor-de-dieren-pvdd-logo-2015-small pvv2 logo_50plus logo-sgp-002 sp 


Geen Standpunt of informatie.

z00ifaum_400x400   logo-vvd-002


Deze pagina is gemaakt of aangepast op 5-12-2018