Milieu

Kies een item in de menubalk en klik dan op het logo van een partij.  


info regeerakkoord 2017 – 2021 kabinet-Rutte III

Milieuvervuilend gedrag wordt beprijsd, door de invoering van een CO2 -minimumprijs in de elektriciteitssector, aanpassingen in de energiebelasting, een hogere belasting op het storten en verbranden van afval en het afschaffen van de teruggaafregeling voor taxi’s. De SDE+ regeling (en de daaraan gekoppelde opslag duurzame energie) wordt voortgezet en verbreed. Ingezet wordt op Europese afspraken over belastingen op luchtvaart in het kader van de voor 2019 geplande onderhandelingen over de klimaatdoelen van ‘Parijs’. Ook wordt bezien of een heffing op lawaaiig e en vervuilende vliegtuigen mogelijk is. Indien beide routes onvoldoende opleveren zal er per 2021 een vliegbelasting worden ingevoerd. De opbrengst van de vergroening wordt teruggesluisd naar lagere lasten voor burgers en bedrijven.
Lees het regeerakkoord (blz 36)

Ons standpunt over dit thema.

pa5faddm_400x400

De ChristenUnie is hoopvol over de duurzame toekomst van Nederland. Een schone en circulaire economie levert veel op voor ons en voor volgende generaties: een gezondere lucht, een beter klimaat en een sterkere economie. Met onze innovatieve bedrijven en hoogwaardige kennis hebben we een uitstekende uitgangspositie om duurzame koploper in de wereld te worden. Lees verder!


20yueril_400x400

“Duurzaamheid staat terecht hoog op de agenda: gelukkig zijn we ons er steeds meer bewust dat dit niet alleen gaat over windmolens of zonnepanelen, maar ook over alledaagse dingen zoals ons eten en kleding. Ook hierin kunnen we als consument nog grote stappen zetten: met een duurzame stof is hele mooie kleding te maken en het is goed voor het milieu. Dat en de mensen die deze kleding maken en leveren zet ik vandaag graag op de kaart!” Lees verder!


tcrmddwe_400x400

 Nederland wordt koploper op het gebied van groene innovatie
DENK ziet duurzaamheid als een kans. Nederland moet daarom meer investeren in de groene economie. DENK is daarom:  – Vóór groene technologie als speerpunt in het innovatiebeleid en het stimuleren van greentech clusters .. Lees verder!


z00ifaum_400x400

 Wij willen: 1 Stimuleren onderzoek naar duurzaamheid, milieu en innovatieve technologie. 2 Meer financieringsmogelijkheden voor start-ups in de circulaire economie en duurzame technologie. 3 Meehelpen opruimen van de ‘plastic soep’ in de oceanen, stimuleren hergebruik van plastic als grondstof, gebruik van statiegeld waar mogelijk. 4 Nul-tarief BTW voor elektrisch rijden en share-economie. 5 Forum voor Democratie wil op termijn een nieuwe luchthaven in zee aanleggen….  Lees verder!


ak1l7kua_400x400

 Een economie van de toekomst. Onze economie is nog niet klaar voor de toekomst. Ons land is verslaafd aan fossiele brandstoffen, gas, kolen en olie. Brandstoffen die binnenkort alleen maar schaarser en duurder worden. Tegelijkertijd staat er nog steeds een grote groep mensen aan de kant, op zoek naar werk. We weten dat de oude economie niet gaat zorgen voor werk in de toekomst. Toch houdt de overheid hieraan vast, want de koers wordt gedicteerd door de lobbyisten van de gevestigde bedrijven. Lees verder!


68kboec2_400x400

 De PvdA zet zich in voor algehele duurzaamheid. Wij zijn tegen de verdere uitbreiding van megastallen, voor eerlijke grondstoffen, voor een Europees verbod op microplastic, voor duurzame voedselproductie. Daarnaast wil de PvdA investeren in het openbaar vervoer en zijn we voorstander van een systeem waarbij autorijden eerlijker wordt gemaakt: niet langer willen we het bezit belasten, maar het gebruik…. Lees verder!


7eczz1g7_400x400

Nederland moet het goede voorbeeld geven en voorop gaan lopen met ambitieuze afspraken in internationale milieuverdragen. De huidige internationale verdragen op het gebied van biodiversiteit en klimaat worden niet of nauwelijks nageleefd. De tijd van vrijblijvendheid is voorbij. De gezamenlijke verantwoordelijkheid die landen dragen voor het leefbaar houden van de aarde moet vertaald worden naar harde, afdwingbare afspraken. Landen die zich niet houden aan afspraken in milieuverdragen moeten internationaal tot de orde worden geroepen…. Lees verder!


uizlcghu_400x400

Standpunt M. Milieu .  50PLUS wil met het terugdringen van de CO2-uitstoot en andere milieu- en duurzaamheidsmaatregelen de leefbaarheid voor volgende generaties garanderen. Zie ook ‘Duurzaamheid’.


ke4gwwuc_400x400

Milieu is meer dan CO2. Ook afval, fijn stof en legionella leveren problemen op. De zorg voor gezond water, een gezonde lucht en een schone bodem is in de eerste plaats een verantwoordelijkheid voor burgers en bedrijven. Hier is echter ook een taak weggelegd voor de overheid. Goed gedrag moet gestimuleerd worden. Uitwassen moeten bestreden worden. Toepassing van het principe ‘de vervuiler betaalt’ gaat ook de gebruiker aan….  Lees verder!


xeldurqg_400x400

Milieu is een veelomvattend begrip. Ondanks een toegenomen milieubewustzijn en strengere regels is de mens nog altijd de grote veroorzaker van milieuproblemen. Dit tast óf de eigen gezondheid en die van anderen aan, óf die van bodem, water, plant en dier. We maken een aanvalsplan voor milieu gerelateerde gezondheidsschade. De verdere sanering van asbest en het ondersteunen van asbestslachtoffers staan hierbij centraal, evenals de recentere lycra- en teflonzaken. We versterken de Inspectie Leefomgeving en Transport, zodat ook beter kan worden gehandhaafd. De SP wil milieucriminaliteit, zoals illegale dumping en gesjoemel met stookolie hard aanpakken….  Lees verder!


5-4yzntw_400x400

We houden allemaal van de natuur. We genieten van onze bossen en duinen, van de vogels in de tuin en van de koeien in de wei. Tegelijkertijd willen we ruimte om te wonen, willen we geld kunnen verdienen en willen we niet in de file staan. Groen en economie zijn geen tegenstanders, maar gaan juist hand in hand.  Lees verder!


Maar nu de praktijk. Wat hebben wij gedaan voor het milieu?

pa5faddm_400x400  ubjvyitd_400x400  20yueril_400x400 tcrmddwe_400x400   z00ifaum_400x400  ak1l7kua_400x400  68kboec2_400x400  7eczz1g7_400x400  pvv_400x400  uizlcghu_400x400  ke4gwwuc_400x400  xeldurqg_400x400  5-4yzntw_400x400


Deze pagina is gemaakt of aangepast op  4-12-2018