Luchtvaart

Kies een item in de menubalk en klik dan op het logo van een partij.

Uit het regeerakkoord 2017 – 2021 kabinet-Rutte III

Luchtvaart

  • Een goede luchthaven Schiphol met een succesvolle home-carrier is belangrijk voor de Nederlandse economie en onze aantrekkingskracht als vestigingsplaats. De afgelopen jaren is de luchtvaart sterk gegroeid en die trend zet naar verwachting door. Dit leidt tot een aantal uitdagingen. Schiphol zit tegen het afgesproken vluchtenplafond tot 2020, regionale luchthavens groeien, omwonenden ervaren (geluid)hinder en de sector heeft een forse klimaatopgave.
  • Het kabinet maakt een nieuwe Luchtvaartnota (2020-2040). Slim en duurzaam zijn de kernbegrippen. Door de focus te leggen op hinderbeperking in plaats van het aantal vliegbewegingen werkn we aan een betere leefomgeving en luchtkwaliteit, terwijl de sector met slimmere en schonere vliegtuigen ruimte kan creëren voor groei van het aantal vluchten. Een veilige afhandeling van het vliegverkeer staat daarbij op één.
  • Het selectiviteitsbeleid moet beter. Op Schiphol geven we voorrang aan vluchten die het (inter)continentale netwerk versterken. Eindhoven Airport en Lelystad Airport zijn de belangrijkste luchthavens voor vakantievluchten.
  • Het kabinet gaat de voorgenomen aanpassing van het luchtruim per 2023, of zoveel eerder als mogelijk realiseren om vliegroutes in het hele land te optimaliseren en verkorten. Dit leidt tot minder geluidsoverlast en CO2-uitstoot, en de mogelijkheid voor Schiphol en Lelystad Airport om zich goed te ontwikkelen.
  • De door de sector behaalde milieuwinst sinds het ingaan van het Aldersakkoord mag, conform de afspraken aan de Alderstafel, voor 50% worden benut voor groei van vliegverkeer. De overige 50% van de milieuwinst wordt gebruikt voor vermindering van de overlast voor omwonenden.
  • Op het terrein van klimaat is er op korte termijn winst te behalen met een meer gebruik van bio-kerosine. Dat vraagt inzet van de hele keten van producent tot eindgebruiker.
  • Nederland zet in Europees verband in op belastingen op luchtvaart in het kader van de voor 2019 geplande onderhandelingen over de klimaatdoelen van ‘Parijs’. Ook wordt bezien of een heffing op lawaaiige en vervuilende vliegtuigen mogelijk is. Indien beide routes onvoldoende opleveren zal er per 2021 een vliegbelasting worden ingevoerd.
  • De groei van het aantal passagiers op Schiphol vraagt om een efficiënter proces van grenscontroles. We investeren daarom in de capaciteit van de Koninklijke Marechaussee en verdere digitalisering van paspoortcontroles.

Lees het regeerakkoord (blz 41)


Ons standpunt over luchtvaart.

7eczz1g7_400x400  pvdd_400x400

De Partij voor de Dieren is geen voorstander van het uitbreiden van luchthavens. Nederland moet dan ook niet investeren in de uitbreiding van luchthavens. Schiphol, luchthaven Lelystad en Maastricht Aachen Airport moeten dus niet verder uitgebreid worden en vliegveld Twente moet niet worden aangelegd. Het uitbreiden van luchthaven brengt namelijk negatieve effecten met zich mee. Naast geluidshinder en het verdwijnen van natuurgebieden heeft vliegverkeer nog veel meer nadelige effecten op het milieu…..   Lees verder!


xeldurqg_400x400

Wij zijn geen voorstander van het uitbreiden van het aantal regionale luchthavens, want hierdoor krijgen steeds meer inwoners te maken met overlast. Ook zijn de regionale luchthavens meestal niet rendabel. We zijn niet voor verdere uitbreiding van Eindhoven en Rotterdam. Lelystad mag wat de SP betreft niet worden ontwikkeld. Er is nog voldoende capaciteit binnen de afspraken om op Schiphol te groeien. Ook in de ontwikkeling van Twente Airport ziet de SP geen heil.  Lees verder!


ak1l7kua_400x400

Het vliegtuig is de meest vervuilende vorm van transport. Doordat er regelmatig extreem goedkope vliegtickets worden verkocht, blijft het aantal passagiers groeien. Dit brengt veel milieuvervuiling en geluidsoverlast met zich mee. GroenLinks pleit voor eerlijke prijzen, zodat schoon vervoer beter kan concurreren.  Lees verder!


uizlcghu_400x400

Groei van de luchthaven Schiphol, met als overloop de luchthaven Lelystad, wordt toegestaan om de positie van Nederland als aantrekkelijke vestigingsplaats te borgen. De overlast voor burgers en bedrijven moet zo veel mogelijk worden beperkt door strenge handhaving van de regels over geluidsbelasting en CO2-uitstoot. Schiphol moet koploper worden in het terugdringen van alle emissies naar nul.

Bestaande regionale luchthavens mogen hun activiteiten voortzetten of uitbreiden met inachtneming van de lokale regelgeving. De overheid moet zeer zorgvuldig omgaan met de belangen van KLM.   Lees verder (zie punt L)


68kboec2_400x400

Schiphol en KLM zijn vitale factoren in onze economie. Ze dragen bij aan de werkgelegenheid en het vestigingsklimaat. Toch kan het vliegverkeer niet ongehinderd groeien. Groei van de luchtvaart is voor de PvdA alleen aanvaardbaar als Schiphol uitbreiding zoekt in stille en schone vliegtuigen en lawaaiige en vieze vliegtuigen weert. De tarieven van de luchthaven worden wat ons betreft hierop aangepast. Schiphol moet blijven werken aan voldoende draagvlak onder de omwonenden.   Lees verder!


5-4yzntw_400x400

De Nederlandse luchtvaart zorgt voor honderdduizenden banen, vooral op Schiphol. Voor de ontwikkeling van Schiphol is KLM van groot belang. We willen mogelijk oneerlijke concurrentie van vliegtuigmaatschappijen uit de Golfstaten aanpakken. Dat kan door als Europese Unie één vuist te maken. Daarom vinden wij het belangrijk dat Schiphol de
ruimte krijgt om te groeien…..   Lees verder!


ke4gwwuc_400x400

Schiphol loopt tegen haar grenzen aan. De aanleg van een luchthaven in zee moet tot de mogelijkheden blijven behoren. Onderzoek hiernaar moet doorgang vinden. Invoering accijns op kerosine moet door Nederland in internationaal verband bevorderd worden.     Lees verder!


pa5faddm_400x400

Het CDA wil dat Schiphol de ruimte krijgt om verder uit te groeien tot een duurzame en concurrerende luchthaven. De afgelopen jaren is de luchtvaart sterk gegroeid en die trend zet naar verwachting door. Het kabinet zal daarom een nieuwe Luchtvaartnota (2020-2040) opstellen, die slim en duurzaam is.   Lees verder!


 Wat kun je bij ons nog meer vinden over de luchtvaart?

pa5faddm_400x400  ubjvyitd_400x400  20yueril_400x400  ak1l7kua_400x400    7eczz1g7_400x400  pvv_400x400  uizlcghu_400x400  ke4gwwuc_400x400  xeldurqg_400x400  5-4yzntw_400x400


Geen standpunt of informatie over dit thema.

tcrmddwe_400x400   z00ifaum_400x400


Deze pagina is gemaakt of aangepast op  03-12-2018