Landbouw

Uit het regeerakkoord…

3.4 Landbouw, voedsel, natuur, visserij en dierenwelzijn
Nederland is de tweede voedselexporteur ter wereld. Onze agro-foodsector kan een belangrijke bijdrage leveren aan een duurzame voedselvoorziening voor de groeiende wereldbevolking. Het beleid is er op gericht dit potentieel te benutten, binnen de geldende natuur- en milieunormen. Innovatie en ondernemerschap zijn daarbij cruciaal, net als aandacht voor de continuïteit van gezinsbedrijven die een grote rol spelen in de sector.
Innovatie moet ook onderdeel zijn van een eigentijds Europees Gemeenschappelijk Landbouwbeleid, net als duurzaamheid, voedselzekerheid en voedselveiligheid. Ook streeft Nederland internationaal met andere koplopers naar verbetering van het dierenwelzijn. Bij handelsverdragen wordt niet getornd aan de Europese standaarden. We spannen ons in voor herstel en behoud van de Nederlandse natuur, bijvoorbeeld met de oprichting van één beheerautoriteit voor de Waddenzee.

Lees verder in het regeerakkoord.


Ons standpunt.

cda-logo-150x150 Onze boeren en tuinders leveren een grote bijdrage aan onze eerlijke economie. Zij zorgen voor gezond, veilig en goed voedsel en de mooiste bloemen en planten voor consumenten over de hele wereld. Bovendien spelen zij een belangrijke rol bij het duurzame beheer van natuur en groen in Nederland.

Veel boeren en tuinders hebben decennia oude en trotse familiebedrijven die hechten aan waarden als duurzaamheid, goed werkgeverschap en het creëren van waarde voor de samenleving. Daarom komt er een bedrijfsovernamefonds, waaruit jonge boeren kunnen worden ondersteund bij de overname van het gezinsbedrijf of de financiering van noodzakelijke investeringen in innovatie. …..   Lees verder!


logo-christen-unie-002Voedsel is een geschenk van God aan mensen. Boeren en tuinders werken aan goed en gezond voedsel en hebben een nauwe verbondenheid met de schepping. De ChristenUnie is trots op onze agrarische sector en heeft hart voor boeren en tuinders. Een toekomstbestendige agrarische sector heeft een gezonde economische basis, is innovatief, gaat zorgvuldig om met bodem, grondstoffen en energie en produceert in balans met dier en leefomgeving. Jonge boeren en tuinders verdienen een goede toekomst in ons land…….     Lees verder!


D66

D66 ziet alleen toekomst voor agrarische bedrijven die in evenwicht met hun omgeving produceren, de ecologische landbouw. Het produceren van voedsel heeft namelijk directe invloed op het milieu en onze gezondheid. D66 wil dat voedselproductie op zijn minst neutraal is voor het milieu en bijdraagt aan het behoud van biodiversiteit.  Volgens D66 kunnen agrariërs en natuur heel goed naast en met elkaar bestaan.

Van kwantiteit naar kwaliteit …..      Lees verder!


logo-groen-links-002  GroenLinks maakt zich hard voor een goede behandeling van dieren, in Nederland en in Europa. Duurzame landbouw en eerlijke voeding is de standaard. Met GroenLinks ben je baas op eigen bord.

Kwaliteit boven kwantiteit

Een duurzame landbouw betekent voor GroenLinks een landbouw waar innovaties worden bevorderd, megastallen worden verboden, er minder varkens en kippen komen en chemische gewasbeschermingsmiddelen tot een minimum wordt teruggebracht. Dieren in de veehouderij moeten een dierwaardig bestaan kunnen hebben. De biologische landbouw is een goed voorbeeld hoe het anders kan. GroenLinks vindt het van belang dat de hele landbouw duurzamer wordt.        Lees verder!


denk2  Geen standpunt


z00ifaum_400x400  Geen standpunt


pvda  Innovatie als troefkaart van de Nederlandse landbouw

Met aandacht voor dierenwelzijn, voedselveiligheid, volksgezondheid, milieu, de kwaliteit van ons landschap en de arbeidsomstandigheden van alle werknemers in de landbouw. De PvdA zet daarom in op kleine familiebedrijven die rekening houden met deze aspecten. Innovatie is de troefkaart van de Nederlandse landbouw waarmee we wereldwijd vooroplopen. Hier zijn we trots op en daarom hebben we er veel aandacht voor.    Lees verder!


partij-voor-de-dieren-pvdd-logo-2015-small De Partij voor de Dieren wil meer diversiteit in de landbouw, gesloten kringlopen en kortere ketens tussen boer en consument. Dit zijn de bouwstenen voor gezond en duurzaam voedsel. Biologische, regionale, grondgebonden en duurzame landbouw moet de norm worden. Bij duurzame landbouw wordt geen gif gebruikt en kan iedereen op aarde gevoed worden zonder veel te eisen van het klimaat, de natuur, het milieu en onze toekomst.

De Partij voor de Dieren wil dat het Gemeenschappelijk Landbouwbudget van de Europese Unie gebruikt wordt om boeren te helpen omschakelen naar biologische en duurzame landbouw. De landbouwsubsidies moeten op termijn worden afgeschaft.    Lees verder!


pvv2  Geen standpunt.


logo_50plus  Geen standpunt.


logo-sgp-002 Boeren en tuinders zetten zich er letterlijk dag en nacht voor in om voor iedereen voldoende, betaalbaar en veilig voedsel te produceren. En dat zo duurzaam mogelijk. Maar, zoals dat voor iedere ondernemer geldt, dat kan alleen als je voor dat eerlijke product ook een eerlijke prijs krijgt. Fair trade dus!

De vele gezinsbedrijven in de landbouw hebben het zwaar de laatste tijd. Consumenten en de grote supermarkten willen voor een dubbeltje op de eerste rang zitten. Ook Den Haag en Brussel helpen niet mee. Belastingen en iedere keer nieuwe, bureaucratische regels jagen de kostprijs op. Dat werkt dus niet. De gevolgen daarvan treffen niet alleen de boeren en tuinders zelf, maar het hele platteland. Dat gaat de SGP aan het hart.    Lees verder!


sp  Mensen staan steeds verder af van het eten op hun bord. We geven de productie van ons voedsel vaak niet de aandacht die het verdient. Nederland loopt in Europa achterop met biologische landbouw en producten.

Veel boeren stoppen er nu mee. Dat heeft grote gevolgen voor de boerengezinnen, maar ook voor het Nederlandse cultuurlandschap. Het geld dat nu naar Europa gaat en terugkomt in de vorm van toeslagen, kan beter worden gebruikt om de Nederlandse landbouw flink duurzamer en groener te maken.     Lees verder!


logo-vvd-002  De Nederlandse land- en tuinbouw is ontzettend belangrijk voor onze economie. Niet alleen voor onze eigen economie, maar ook voor de rest van de wereld. Er is namelijk maar één land (de VS) dat meer voedsel exporteert dan Nederland. Dat is voor zo’n klein land een ongelooflijke prestatie.

Wij zijn trots op de keihard werkende ondernemers in de land- en tuinbouw. Wij willen hun sterke positie niet alleen zo houden, maar nog verder verbeteren.    Lees verder!


Deze pagina is gemaakt of aangepast op  20-12-2018