Europa

Kies een standpunt in de menubalk en klik dan op het logo van een partij.

Uit het regeerakkoord 2017 – 2021

Europa brengt Nederland vrede, veiligheid en welvaart. Naast een economische gemeenschap is de Europese Unie een waardengemeenschap waarin Nederland zich thuis voelt. Recht en vrijheid staan centraal. In de Europese herbezinning over de rol van de unie, staat voorop dat Nederland onlosmakelijk is verbonden met de EU.
Er zijn belangrijke thema’s waar een actievere rol van de EU gewenst is omdat Nederland alleen doelstellingen niet kan bereiken. Migratie, klimaatverandering en grensoverschrijdende criminaliteit zijn voorbeelden van zulke thema’s.
Aan de andere kant kan worden vastgesteld dat de EU op terreinen regels heeft gesteld waar de eigen  verantwoordelijkheid van lid staten onnodig wordt ingeperkt, zoals volkshuisvesting.
Lees het regeerakkoord (blz 49)

Wij zitten in het Europeesche parlement.

pa5faddm_400x400 We hebben als Nederland een slagvaardig Europa nodig om onze belangen te beschermen en onze positie te versterken. In een wereld van onzekerheid en instabiliteit delen wij onze waarden met andere Europese landen….. 


ubjvyitd_400x400 De ChristenUnie is voor samenwerking, maar tegen een superstaat. De Europese Unie moet nodig worden heringericht, terug naar waarom het begonnen is…..


20yueril_400x400 Europese integratie is een waarborg voor vrede, veiligheid en welvaart. In een wereld met opkomende grootmachten en uitdagingen die landsgrenzen overschrijden is het cruciaal dat Europa samenwerkt….. 


 ak1l7kua_400x400  Nederland verdient een goede boterham aan de Europese Unie. Dat is niet verwonderlijk voor een land dat zich richt op handel met zijn buurlanden. Maar de EU is meer dan een interne markt met 500 miljoen consumenten…..


68kboec2_400x400 Meer banen in Nederland. Banken en bonussen aanpakken. Het tegengaan van de oneerlijke verdringing van werk. Voor een Europa dat samenwerkt in plaats van verdeelt….  Europa gaat om mensen, niet alleen om de markt….. 


7eczz1g7_400x400 De Partij voor de Dieren is voor Europese samenwerking, maar tegen de huidige, ondemocratische vorm van de EU. Internationale samenwerking kan verbetering opleveren voor mensen, dieren, natuur en milieu, maar door de manier waarop de Europese afspraken nu worden gemaakt komen mensen, dieren, natuur en milieu er juist slechter vanaf…..


pvv_400x400 De PVV wil Nederland uit de EU. We voeren de gulden weer in en behouden toegang tot de interne markt door bilaterale handelsverdragen te sluiten met de EU. Dat levert 10% extra welvaart op tegen 2024 en 13% tegen 2035: bijna 10.000 euro per huishouden per jaar…..


xeldurqg_400x400 Wij willen graag samenwerken in Europa, maar onze democratie en verzorgingsstaat niet offeren op het Brusselse offerblok. We moeten in Europa niet langer het overleven van de euro en de kortzichtige economische belangen van de grote bedrijven, banken en beleggers vooropstellen. We moeten prioriteit geven aan de democratische en sociale belangen van de burgers van alle Europese lidstaten. Dat is beter voor iedereen…..


5-4yzntw_400x400 Europa is belangrijk voor Nederland, maar Brussel bemoeit zich met te veel zaken. De EU moet zich bij haar kerntaken houden. Die kerntaken hebben vooral te maken met de economie. Alle andere zaken kunnen de lidstaten prima zelf regelen. Wij willen bijvoorbeeld absoluut geen belastingen uit Brussel en geen bemoeienis met onze sociale zekerheid en pensioenen…..


ke4gwwuc_400x400 De bijna dogmatische ideologie dat de EU één dient te worden en haar invloedssfeer en macht steeds verder uit moet breiden, is bij veel Europese burgers en ondernemers op haar retour. Alleen de Europese elite lijkt niet in de gaten te hebben dat het maatschappelijk draagvlak voor het ‘project Europa’ er sinds de oprichting van de Europese Economische Gemeenschap (EEG) nog niet zo slecht voor heeft gestaan…..


Wij zitten niet in het Europa Parlement maar hebben wel een standpunt

z00ifaum_400x400  ‘Europa’, de Europese beschaving en Europese samenwerking zijn zeer belangrijk en Forum voor Democratie is daar dan ook erg voor. Precies daarom zijn we tegen de EU. De EU is grenzeloos uitgedijd en verworden tot een volstrekt ondemocratische moloch. Het is een achterhaald bestuursmodel…… 


tcrmddwe_400x400  Méér Europa, minder Brussel….


uizlcghu_400x400  Nederland uit de EU……


Informatie over ons werk in het Europeesche parlement?

pa5faddm_400x400  ubjvyitd_400x400  20yueril_400x400 tcrmddwe_400x400   z00ifaum_400x400  ak1l7kua_400x400  68kboec2_400x400  7eczz1g7_400x400  pvv_400x400  uizlcghu_400x400  ke4gwwuc_400x400  xeldurqg_400x400  5-4yzntw_400x400


Deze pagina is gemaakt of aangepast op  4-12-2018