Belastingontwijking

Belastingontwijking is een internationaal probleem wat bijdraagt aan verslechtering van het milieu en het klimaat. Belastingontwijkers maken op grote schaal gebruik van grondstoffen en infrastructuur, maar betalen hier niet of nauwelijks voor. De schade die zij met hun activiteiten aanrichten is vaak onherstelbaar. Hun behoefte naar goedkope grondstoffen werkt corruptie, onderdrukking en oorlog in de hand. Dit maakt belastingontwijkers in grote mate verantwoordelijk voor veel menselijk leed, voor de enorme milieu- en klimaatproblemen waar we voor staan en voor de vernietiging van de bio-diversiteit.

info regeerakkoord 2017 – 2021 kabinet-Rutte III

2.5 Hervorming belastingstelsel
Het belastingstelsel wordt hervormd. Verschillen in fiscale behandeling worden verkleind, (meer) werken wordt lonender, vervuiling krijgt een hogere prijs, belastingontwijking wordt aangepakt en het fiscaal vestigingsklimaat wordt verbeterd voor die bedrijven die hier ook daadwerkelijk economische activiteiten en banen opleveren.

  • ……………………..
  • Fiscale regelingen bepalen mede het vestigingsklimaat voor internationale bedrijven. Nederland moet aantrekkelijk blijven voor bedrijven die zich hier willen vestigen en die hier willen produceren (zie vorige paragraaf).
  • Met het oog daarop bestrijden we belastingontwijking en verbreden we de grondslagen voor de belasting op bedrijven. De opbrengst daarvan wordt benut om de tarieven in de vennootschapsbelasting, ook met het oog op de ontwikkelingen in de landen om ons heen, te verlagen. De statutaire tarieven in de vennootschapsbelasting gaan in stappen van 20% en 25% naar 16% en 21 % per 2021. Om een sterke aanzuigende werking naar de BV te voorkomen en om een globaal evenwicht te houden in belastingdruk wordt het box 2 tarief in stappen verhoogd van 25% naar 28,5% in 2021.
  • Om belastingontwijking aan te pakken pleiten we daarnaast voor het opstellen van een zogenaamde zwarte lijst met niet-coöperatieve jurisdicties op het gebied van belastingen en een verplichting voor multinationals om per EU-land en per land op de zwarte lijst te rapporteren over hun activiteiten.
  • ………….. enz

Lees het regeerakkoord vanaf blz 35.


Ons standpunt over dit thema.

pa5faddm_400x400  Geen standpunt


ubjvyitd_400x400

  • Belastingontwijking, -ontduiking en fraude effectief bestrijden. Geen extra belastingvoordelen voor buitenlandse bedrijven. Voor het toezicht worden voldoende middelen voor personeel en materieel (automatisering) ter beschikking gesteld. Alle vormen van belastingontduiking en fraude worden hard aangepakt. Nederland spant zich in om te voorkomen dat multinationale bedrijven belastingbetaling ontwijken of ontduiken. Om de doorgaande race to the bottom van winstbelastingen te stoppen bepleiten we, evenals voor de btw, in Europees verband een minimumtarief voor de vennootschapsbelasting.       Lees verder!

20yueril_400x400     Geen standpunt


tcrmddwe_400x400 Geen standpunt


z00ifaum_400x400     Geen standpunt


ak1l7kua_400x400 In Nederland betalen we allemaal belasting. Van belastingen betalen wij onder andere ziekenhuizen, wegen en politieagenten. Bedrijven maken hiervan net zo goed gebruik als burgers, dus ook zij betalen belasting. Grote multinationals gebruiken de Nederlandse belasting regels echter om zo min mogelijk belasting te betalen. GroenLinks vindt dit onacceptabel……    Lees verder!


68kboec2_400x400   …. De PvdA wil met internationale afspraken bereiken dat bedrijven eerlijk en transparant belasting betalen over hun winst. De concurrentie tussen landen moeten we zien te doorbreken door te werken aan een harmonisatie van de grondslag van de vennootschapsbelasting en het invoeren van minimumtarieven. De belastingdiensten van landen moeten ook nauwer gaan samenwerken zodat we zwartspaarders en internationale witwasconstructies slimmer aanpakken. Dat bereiken we door in Europa de handen ineen te slaan….   Lees verder!


7eczz1g7_400x400 We moeten inzetten op het regionaliseren van de handel, waardoor ontwikkelingslanden mogelijkheden krijgen hun lokale economie en markten te ontwikkelen. Belastingwetgeving en belastingverdragen moeten zo herzien worden dat ontwikkelingslanden niet meer miljarden aan inkomsten mislopen via belastingontwijking door multinationals. Europese landbouw- en visserijsubsidies moeten worden afgebouwd. Dat geeft boeren in ontwikkelingslanden nieuwe kansen. Nederland moet stoppen met de import van producten die ten koste gaan van de leefomgeving elders of die gepaard gaan met schendingen van mensenrechten of dierenwelzijn. Visserijakkoorden tussen de EU en derde landen zijn roofakkoorden en moeten worden ontbonden. Alle bestaande exportsubsidies en budgetten voor exportpromotie moeten verdwijnen en er moeten geen producten meer gedumpt worden in ontwikkelingslanden….    Lees verder!


pvv_400x400     Geen standpunt


uizlcghu_400x400     Geen standpunt


ke4gwwuc_400x400       Geen standpunt


xeldurqg_400x400  MAAK EEN EINDE AAN BELASTINGPARADIJZEN

Belastingontwijking en –ontduiking door bedrijven of door rijke personen die hun toevlucht zoeken in belastingparadijzen zorgen er voor dat overheden te maken krijgen met teruglopende inkomsten. Naar schatting loopt Nederland jaarlijks meer dan vijftien miljard mis door belastingontwijking en –ontduiking. Anderen moeten opdraaien voor die rekening in de vorm van hogere belastingen of bezuinigingen op publieke diensten. Veel multinationals betalen in Nederland nauwelijks belasting. Nederland is een doorvoerhaven voor het doorsluizen van winsten naar belastingparadijzen. De maatregelen die de EU heeft genomen tegen belastingontwijking, lossen het probleem niet op……      Lees verder!


Basis RGB     Geen standpunt


Deze pagina is gemaakt of aangepast op 5-12-2017
Dit is geen commerciële website. De reclame is uitsluitend bedoeld om de onkosten te dekken.