Belasting

info regeerakkoord 2017 – 2021 kabinet-Rutte III

2.5  Hervorming belastingstelsel.

Het belastingstelsel wordt hervormd. Verschillen in fiscale behandeling worden verkleind, (meer) werken wordt  lonender, vervuiling krijgt een hogere prijs, belastingontwijking wordt aangepakt en het fiscaal vestigingsklimaat wordt  verbeterd voor die bedrijven die hier ook daadwerkelijk economische activiteiten en banen opleveren.

  • De lasten voor burgers worden in 2021 per saldo met ruim 6 miljard euro ver……..  Lees het regeerakkoord (blz 35)

Ons standpunt over dit thema.

pa5faddm_400x400 Het Kabinet voert de vlaktaks in, dat is een eenvoudiger en eerlijker stelsel met twee tarieven (36,93% en 49,5%). Daarbij versimpelen we de huidige wirwar van inkomensschijven die tot veel onduidelijkheid leiden. Met de vlaktaks worden de lasten lager en dit leidt tot meer economische groei, en het is voor iedereen duidelijker wat hij of zij echt overhoudt van het bruto loon. Hierdoor gaan alle inkomensgroepen er de komende jaren op vooruit…..    Lees verder!


ubjvyitd_400x400 De ChristenUnie wil dat het belastingstelsel wordt hervormd. Het huidige stelsel leidt tot ongelijkheid, en tot polarisatie  tussen jong en oud, werknemer en zzp’er en eenverdiener en tweeverdiener. En dat ziet er zo uit:

  • Werken wordt lonender – basistarief 34%, toptarief 49%….   Lees verder!

20yueril_400x400 Lokaal belastinggebied.   Wie moet betalen, moet ook kunnen meebepalen. Daarom wil D66 dat gemeenten financieel minder afhankelijk worden van het rijk. Dat doen we via een verschuiving vanuit de inkomstenbelasting naar gemeentelijke belastingen. Daarbij willen we dat de belastingen in totaal niet stijgen en bij voorkeur lager worden. We zorgen ervoor dat de solidariteit tussen gemeenten onderling in stand blijft. Dat geeft gemeenten meer armslag om eigen keuzes te maken en inwoners meer mogelijkheden om iets te vinden van die keuzes. Het versterkt de lokale democratie en laat werken meer lonen. Dit draagt bij aan ons ideaal dat mensen zelf meebeslissen over de keuzes die hun levens raken….     Lees verder!


tcrmddwe_400x400  Geen  duidelijk standpunt


z00ifaum_400x400

Wanneer over belastingmoraal wordt gesproken is dat meestal in negatieve zin. Dan gaat het over bedrijven of mensen die proberen belastingen te ontwijken. Natuurlijk moet iedereen zich aan de wet houden. Maar het eerste gebod van de belastingen is volgens Forum voor Democratie gericht tot de overheid: In een democratie heeft de overheid de plicht om de belastingdruk zo laag mogelijk te houden….       Lees verder!


ak1l7kua_400x400 GroenLinks verlaagt de belasting voor mensen met een kleine beurs. Vervuilers en mensen met een hoog inkomen gaan meer belasting betalen.    Bij GroenLinks gaan mensen met een laag inkomen erop vooruit. GroenLinks verlaagt de inkomensbelasting voor de laagste inkomens. Daarnaast wordt het voordeliger voor werkgevers om die mensen in dienst te nemen. Dat is goed voor de werkgelegenheid. Bovendien houden mensen met lage inkomens meer geld over. Daarmee wordt de economie verder gestimuleerd.  Vervuiler   betaalt. We laten de vervuiler meer betalen……    Lees verder!


68kboec2_400x400   Geen duidelijk standpunt


7eczz1g7_400x400De Partij voor de Dieren pleit voor een sterke vergroening van het belastingstelsel. In plaats van arbeid willen wij milieuvervuilende producten en activiteiten en het gebruik van schaarse grondstoffen belasten. Deze belasting op de Bruto Onttrokken Waarde (BOW) wordt analoog aan de BTW vormgegeven. Op termijn wil de Partij voor de Dieren dat de BOW de BTW vervangt.
Met de BOW genereren we belastinginkomsten en geeft het belastingsysteem de gewenste prikkels voor een duurzame leefwijze. Door de inkomensbelasting evenredig te verlagen creëren we tegelijkertijd een goed arbeidsklimaat. De opbrengsten van deze fiscale vergroening gebruiken we om te investeren in groene innovatie en om de milieueffecten van onze economie te compenseren.
Daarnaast kunnen we jaarlijks vijf tot tien miljard euro besparen door in Nederland en Europa milieuschadelijke subsidies en kortingen af te schaffen. Dit creëert een gelijk speelveld voor duurzame ondernemers en moedigt groene innovatie aan.
De Partij voor de dieren pleit dan ook voor de volgende maatregelen:  Lees verder!


pvv_400x400    Geen duidelijk standpunt.


uizlcghu_400x400 Bij belastingen moet uitgegaan worden van gelijke behandeling van werkenden, mensen die niet kunnen werken en gepensioneerden. Verder vindt 50PLUS dat mensen belastingvrij moeten kunnen schenken tot maximaal € 100.000,-, zonder regels voor leeftijd en zonder regels voor besteding van het ontvangen bedrag.

Vier procent belasting op vermogen (in box 3), zoals al jaren gebeurt, is diefstal. 50PLUS vindt dat er voor de rendementsheffing werk gemaakt moet worden van het belasten van het werkelijk genoten rendement. Wij geloven niet dat dat onmogelijk is; er zijn al andere landen waar wel het feitelijk gerealiseerde rendement wordt belast. 50PLUS wil een structurele verhoging van de ouderenkorting. Dat is een adequate manier om iets aan de koopkracht van ouderen te doen.

50PLUS wil tevens dat de discriminerende 4 procent extra ouderentaks in de eerste belastingschijf die in 2013 werd ingevoerd weer wordt afgeschaft.  Lees verder bij belastingen!


ke4gwwuc_400x400 Een rechtvaardig belastingstelsel staat of valt met de vraag: is datgene wat mensen van hun inkomen en vermogen af moeten dragen aan de staat eerlijk, ja of nee? Als het bestaansminimum niet langer beschermd wordt, is het antwoord klip en klaar ‘nee’. In veel gevallen is het antwoord op die vraag natuurlijk subjectief, maar als iemand die met zijn werk een modaal inkomen verdient van iedere verdiende euro extra de helft moet afdragen, dan is dat onrechtvaardig.

Met name eenverdieners zijn in Nederland bar slecht af. In 2008 is begonnen met het zwaarder belasten van gezinnen waarvan maar één partner het geld verdient. Inmiddels komt het al voor dat bij exact hetzelfde gezinsinkomen, eenverdieners tot zes keer meer belasting moeten betalen dan tweeverdieners. Dat bedrag kan oplopen tot maar liefst 10.000 euro per jaar.     Lees verder!


xeldurqg_400x400 De overheid moet belasting heffen om zaken als onderwijs, zorg, de wegen en de politie te betalen. De SP wil dat hierbij solidariteit het uitgangspunt is: de sterkste schouders dragen de zwaarste lasten. Wie meer kan bijdragen, moet dat doen. En wie minder heeft, hoeft minder bij te dragen. Wat de SP betreft dient het belastingstelsel een grotere bijdrage te leveren aan het verkleinen van de inkomensverschillen. Dat doen we door de inkomstenbelasting te verlagen voor degenen met lage en middeninkomens. De hoogste inkomens gaan juist iets meer belasting betalen.     Lees verder!


Basis RGB Nederlanders verdienen hun geld door hard te werken. Zij verdienen het ook om zelf te beslissen wat ze met dat geld doen. Wij willen dat de overheid alleen geld uitgeeft aan noodzakelijke dingen. Daardoor kunnen de belastingen omlaag, zodat mensen de vrijheid hebben om hun eigen keuzes te maken. Daarnaast willen we het belastingstelsel eenvoudiger maken, zodat het weer voor iedereen begrijpelijk wordt.  Lees verder!


Deze pagina is gemaakt of aangepast op  07-12-2018