Armoede

Kies een standpunt in de menubalk en klik dan op het logo van een partij.

Informatie uit het regeerakkoord over armoede.

Terugdringen van schulden en armoede.
Eén op de tien huishoudens heeft problematische schulden. Daarnaast loopt een grote groep het risico om problematische schulden te krijgen. Het kabinet wil het aantal mensen met problematische schulden terug dringen en mensen met schulden effectiever te helpen.

 • Schuldhulpverlening is en blijft een gemeentelijke verantwoordelijkheid. Via programmatische afspraken wenst het kabinet met gemeenten tot een vernieuwende schuldenaanpak en een verbeterd schuldhulpverleningstraject te komen. Hierbij kunnen de volgende thema’s aan bod komen: 
  o Verbeteren van de (toegang tot) schuldhulpverlening, met kortere wachttijden.
  o Beter samenwerken met andere partijen om onnodig oplopen van schulden te voorkomen.
  o Voorkomen van uithuisplaatsingen, zeker als daar kinderen bij betrokken zijn.
  o Ruimte geven aan gemeenten om op lokaal niveau met vernieuwende aanpakken en maatwerk te experimenteren.
 • De overheid heeft als schuldeiser een bijzondere verantwoordelijkheid om onnodige vergroting van schulden te voorkomen. De overheid dient de beslagvrije voet te respecteren. Om escalatie van schulden te voorkomen, wordt meer ingezet op direct contact met schuldenaren. De stapeling van boetes vanwege te laat betalen en bestuursrechtelijke premies wordt gemaximeerd. Mogelijkheden voor betalingsregelingen worden uitgebreid.
 • Bij incasso worden misstanden effectiever bestreden. De maximale incassokosten die in rekening mogen worden gebracht, worden gehandhaafd en er wordt bezien of het minimumbedrag omlaag kan. Er komt een incassoregister waarin incassobureaus worden opgenomen, die voldoen aan eisen met betrekking tot oprichting, bedrijfsvoering en opleiding. Indien een incassobureau te vaak de fout ingaat, wordt het beboet en verliest het de registratie.
 • Excessen in kredietverlening zullen worden tegengegaan, net als verdienmodellen waarbij hoge rentes mensen in de problemen brengen en de kosten van wanbetaling op de samenleving worden afgewenteld. 
 • De juridische afhandeling van schulden wordt verbeterd. Schuldeisers dienen eerst de mogelijkheden van een betalingsregeling te onderzoeken voor een zaak voor de rechter wordt gebracht. Er komt een experiment met een schuldenrechter, die alle zaken van een schuldenaar geconcentreerd behandelt. Gemeenten krijgen een adviesrecht in de gerechtelijke procedure rondom schuldenbewind.
 • Met gemeenten en erkende vrijwilligersorganisaties wordt gewerkt aan een landelijk dekkend netwerk van vrijwilligersprojecten gericht op schuldhulp en financiële begeleiding. 
 • Het kabinet zal extra middelen beschikbaar stellen voor het voorkomen van schulden en de bestrijding van armoede – in het bijzonder onder kinderen.

Ons standpunt over armoede.

cda-logo-150x150Een op de tien huishoudens heeft problematische schulden. Het kabinet wil dit aantal terugdringen door betere hulp en advisering. Met de gemeenten worden afspraken gemaakt over een vernieuwende schuldenaanpak met eenvoudigere toegang, kortere wachttijden, betere samenwerking om stapeling van schulden te voorkomen en ruimte voor lokaal maatwerk en experimenten.  lees verder!


logo_50plus Nederland telt nog steeds meer armen dan voor de crisis. De kans op armoede is het grootst voor mensen tussen 55 jaar en de AOW-gerechtigde leeftijd. Armoedebestrijding heeft voor 50PLUS hoge prioriteit. Armoede met als gevolg sociale uitsluiting kan leiden tot maatschappelijke verdeeldheid. 50PLUS vindt de aanpak van de afgelopen jaren van armoede en schulden te traag, te versnipperd en onvoldoende allesomvattend.      Lees verder bij armoedebeleid! 


sp  Om de armoede te bestrijden stelt de SP een structurele verhoging van het wettelijk minimumloon en daaraan gekoppelde uitkeringen voor van 10 procent voor de komende vier jaar. Het geld dat bestemd is voor gemeentelijke armoedebestrijding moet daar ook daadwerkelijk voor worden gebruikt. Door de zorgpremies inkomensafhankelijk te maken komt het geld daar terecht waar het het hardste nodig is. Gemeenten moeten meer mogelijkheden krijgen om armoede te bestrijden, schulden te saneren en te voorkomen dat kinderen opgroeien in armoede. Lees verder!


GroenLinks Er gaat meer geld naar armoedebestrijding. Mensen in de bijstand, die geen vetpot is, mogen meer bijverdienen. Mensen die weinig verdienen gaan minder belasting betalen. Zo houden ze aan het eind van de maand meer over. Ook wordt het op deze manier makkelijker voor werkgevers om meer mensen in dienst te nemen. Zo kunnen mensen die nu aan de kant staan weer aan de slag en een eigen inkomen verdienen. Lees verder!


pvda  In ons verkiezingsprogramma besteden we veel aandacht aan de bestrijding van armoede. We willen dat iedere gemeente armoedebeleid voert, ze krijgen meer geld voor armoedebestrijding. Er moet specifieke aandacht zijn voor kinderen die opgroeien in armoede. De 100 miljoen die we jaarlijks extra hebben uitgetrokken moet ook echt bij elk kind komen die het nodig heeft. Daarvoor gaan we de samenwerking aan met gemeenten, scholen, consultatiebureaus en maatschappelijke partijen zoals Stichting Leergeld, het Jeugdsport- en cultuurfonds, Stichting Jarige Job en tal van andere lokale initiatieven. Zodat straks echt elk kind mee kan doen. We accepteren ook niet dat scholen kinderen buitensluiten via allerlei extra bedragen voor reizen, computers, etc.   Lees verder!


partij-voor-de-dieren-pvdd-logo-2015-small  De overheid moet armoede actiever gaan bestrijden met onder meer laagdrempelige schuldhulpverlening en met maatwerk voor steden en platteland. Veel boeren staat het water aan de lippen wegens de moordende concurrentie bij schaalvergroting en intensivering: de overheid zal hulp moeten bieden in het organiseren van laagdrempelige (psychosociale) hulpverlening en eventuele omschakeling. De Partij voor de Dieren wil dat de bijstandsuitkering wordt gebaseerd op het individu, er komt geen inkomenstoets per huishouden. Daarnaast moet er wordt voldoende en tijdige schuldhulpverlening geboden worden om huisuitzetting en uithuisplaatsing te voorkomen.    Lees verder!


denk2

DENK wil ervoor waken dat de toename van huishoudens met schulden mensen, met name kinderen, niet op achterstand zet. DENK is daarom:

 • Vóór een keiharde bestrijding van kinderarmoede
 • Vóór gratis fietsen voor kinderen in armoede
 • Vóór het beter bereiken van mensen met schulden die niet bekend zijn bij gemeenten, door vroegsignalering door gemeenten en organisaties te ondersteunen
 • Vóór het vergroten van de expertise over de oorzaken van schulden bij gemeenten en organisaties
 • Vóór het reserveren van meer middelen voor het armoede- en schuldenbeleid

Wat doen wij tegen armoede?

denk2 cu-logo_380  logo_50plus D66 sgp pvv2 cda-logo-150x150 sp  GroenLinks pvda partij-voor-de-dieren-pvdd-logo-2015-small


Geen standpunt, geen informatie

vvd   z00ifaum_400x400


Deze pagina is gemaakt of aangepast op  6-12-2018