AOW

Kies een standpunt in de menubalk en klik hier onder op het logo van een partij.

Uit regeerakkoord 2017 – 2021

 Levenlang ontwikkelen en kunnen werken tot de AOW-gerechtigde leeftijd. Het is de primaire verantwoordelijkheid van werkgevers en werknemers dat werknemers inzetbaar blijven. De overheid zorgt voor de noodzakelijke randvoorwaarden. Een belangrijke succesfactor daarbij is een doorbraak op ‘levenlang leren ’. Daarmee wordt verankerd dat toekomstige generaties werkenden productief en gezond kunnen werken, ook tot aan hun AOW-gerechtigde leeftijd.

Lees het regeerakkoord (blz 28)


Lees ons Standpunt

 pa5faddm_400x400

Door de verhoging van de AOW-leeftijd werken veel ouderen langer door. Het CDA vindt het goed en belangrijk dat ouderen hun kennis en ervaring kunnen inzetten en overbrengen op jongere collega’s. Tegelijk is het aantal ouderen zonder werk in de afgelopen jaren fors gestegen….


ubjvyitd_400x400

De ChristenUnie wil dat de AOW toekomstbestendig is. Zowel gepensioneerden als jongeren moeten hiervan gebruik kunnen maken. Als we niets doen, is de verhouding straks één AOW’er op twee werkenden, terwijl daar nu nog vier werkenden tegenover staan. Dan is er veel meer meer inkomstenbelasting nodig om dezelfde AOW te kunnen blijven uitkeren. We leven gelukkig allemaal langer in goede gezondheid. Dat betekent ook dat we langer kunnen doorwerken…..


20yueril_400x400

Nederlanders behoren tot de wereldwijde koplopers wat betreft de financiële oudedagvoorziening. Naast de AOW en persoonlijke vermogens vormen de collectief opgebouwde pensioenen het fundament onder het welzijn van huidige en toekomstige gepensioneerden. Om de AOW voor de toekomst betaalbaar te houden, is het noodzakelijk dat de AOW-leeftijd wordt verhoogd naar 67 jaar en daarna wordt gekoppeld aan de levensverwachting.


tcrmddwe_400x400 Geen info gevonden.


z00ifaum_400x400

Door de belastingvrije voet van € 20.000,- voor iedereen en versimpelde en verlaagde belastingen (zie ook: Belastingen) zal een onmiddellijke, substantiële koopkrachtverbetering voor ouderen in de AOW worden gerealiseerd. Forum voor Democratie wil daarnaast dat de pensioenen onder nationaal toezicht blijven en niet onder Europese jurisdictie komen te vallen. Het dramatische besluit dat het partijkartel daarover op een achternamiddag in juni 2016 nam, moet meteen worden teruggedraaid…..


ak1l7kua_400x400  De hoogte van de AOW-leeftijd blijft gekoppeld aan de levensverwachting. GroenLinks wil dat dit op een eerlijke manier gebeurt…..


68kboec2_400x400

Dankzij de AOW (Algemene Ouderdomswet), een van de pijlers van onze verzorgingsstaat, en ons sterke pensioenstelsel kunnen veel mensen genieten van een goede oude dag. Dit willen wij ook veiligstellen voor onze kinderen en kleinkinderen. We gaan het mogelijk maken dat mensen die dat nodig hebben eerder kunnen stoppen met werken.   Wij vinden dat de AOW ieder jaar met zo’n 100 euro verhoogd moet worden. Hiervoor trekken we drie miljard euro uit….


z00ifaum_400x400

De Partij voor de Dieren streeft ernaar oud en jong eerlijk te behandelen. De generatie die nu met pensioen is, is de welvarendste generatie die Nederland ooit gekend heeft. Deze generatie heeft in de jaren tachtig en negentig flink kunnen profiteren van hoge beleggingsrendementen en heeft nauwelijks hoeven bij te leggen in de vorm van premies in die jaren. Gezien de ontgroening van Nederland (nieuwe cohorten zijn kleiner dan oude) is het niet meer dan billijk dat ook de huidige gepensioneerden meebetalen aan de zekerheden van hun kleinkinderen en achterkleinkinderen.


uizlcghu_400x400

50PLUS wil de AOW-leeftijd terug naar 65 jaar. Dat de AOW dan onbetaalbaar dreigt te worden, is een fabeltje. Het is een politieke keuze om de AOW-leeftijd weer omlaag te brengen. En die politieke keuze wil 50PLUS maken!


ke4gwwuc_400x400

Voor een solide pensioenstelsel is herziening nodig. Het moet in ieder geval steviger. Toekomstbestendiger. Met meer keuzevrijheid. Gebeurt dat niet, dan wordt het hele stelsel op termijn onbetaalbaar en verdwijnt het draagvlak, met alle gevolgen van dien. Belangrijke randvoorwaarde is dat de verdeling van voor- en nadelen fair moet zijn tussen generaties….


xeldurqg_400x400

We verlagen de AOW-leeftijd naar 65 jaar, zodat iedereen vanaf 65 jaar kan stoppen met werken. Eventuele overgangsproblemen worden gecompenseerd.

Als ouderen het willen, moet het mogelijk zijn om aan het arbeidsproces te blijven deelnemen. Voor hen moeten dan wel dezelfde rechten en plichten gelden als voor alle werkende mensen, zodat er geen verdringing plaatsvindt. Het inkomen van ouderen dient de koopkrachtontwikkeling van de werkende mens te volgen, zodat ook ouderen kunnen profiteren van welvaartsontwikkelingen…..


5-4yzntw_400x400

Als je je hele leven hard hebt gewerkt, verdien je een goede oudedagsvoorziening. Dat geldt niet alleen voor de mensen die al gepensioneerd zijn, maar ook voor de mensen die op dit moment werken. Wij willen ook hun AOW in de toekomst kunnen betalen. Dat kan alleen als we langer doorwerken, want we worden steeds ouder…..


Onze activiteiten voor dit thema?

pa5faddm_400x400  ubjvyitd_400x400  20yueril_400x400  tcrmddwe_400x400   z00ifaum_400x400  ak1l7kua_400x400  68kboec2_400x400  7eczz1g7_400x400  pvv_400x400  uizlcghu_400x400  ke4gwwuc_400x400  xeldurqg_400x400  5-4yzntw_400x400


Deze pagina is gemaakt of aangepast op  4-12-2018